Úterní silné bouřky a přívalové deště zaplavily kanalizace v Týništi  nad Orlicí a v Albrechticích nad Orlicí

Drobečková navigace

zpět

1. 6. 2017

Zatopené sklepní či jiné suterénní prostory. I tak mohou vypadat následky prudkých dešťů, které dne 30.5.2017 v odpoledních hodinách zasáhly Rychnovsko. V některých lokalitách došlo ke kapacitnímu přetížení kanalizační sítě, zpětnému vzdutí odpadních vod do uliční stoky a kanalizačních přípojek.

Kanalizace se v souladu s příslušnými normami běžně dimenzují na předepsanou intenzitu a dobu návrhového deště. Budování stokových sítí o větších dimenzích by bylo technicky složité a ekonomicky neúnosné (významně by to např. zvyšovalo cenu stočného). Pokud dojde k překročení těchto návrhových hodnot, a v případě dešťů přívalových se často lokálně jedná o překročení výrazné, dochází k výše zmíněnému zaplavování kanalizací, v některých případech i přípojek.

Výše uvedenému jevu nemůže společnost AQUA SERVIS, a.s., jako provozovatel kanalizační sítě, žádným technickým, ekonomicky přijatelným opatřením zabránit, stejně jako není možné zabránit např. povodním. Jak již bylo zmíněno, havárie způsobené přívalovými dešti patří k událostem provozně neovlivnitelným a jako k takovým je k nim přistupováno i v případě řešení škodních událostí. Přestože je společnost AQUA SERVIS, a.s. na různé škody pojištěna, nemůže škodu třetím osobám, způsobenou vyšší mocí uplatnit z odpovědnostního ani žádného jiného pojištění. Majitelé nemovitostí mají možnost se proti těmto rizikům pojistit (živelní pojištění -  riziko záplava s připojištěním zpětného vystoupení vody z kanalizace).

Provozovatel kanalizace ani její vlastník nenesou v těchto případech žádnou odpovědnost za vzniklé škody. Je tedy v zájmu každého majitele kanalizační přípojky zajistit se proti případným nepříznivým důsledkům přetížení kanalizační sítě a zaplavení nemovitosti. Určitou možnost představují technická opatření, jako např.  osazení zpětné klapky. Nutno upozornit, že i toto řešení má však svá úskalí. Pokud jsou dešťové vody z nemovitosti odváděny kanalizační přípojkou, hrozí  v době uzavření zpětné klapky riziko vytopení dešťovou vodou ze střech a zpevněných povrchů. Řešení likvidace srážkové vody v rámci vlastního pozemku je v těchto případech nezbytné.

Nastanou-li jakékoliv problémy, máte možnost kontaktovat pohotovost společnosti AQUA SERVIS, a.s. na telefonním čísle: 606 635 185.  Vedle již zmíněné pohotovostní služby, určené pro řešení akutních problémů, jsou pracovníci společnosti připraveni poskytnout konzultace a doporučení i v souvislosti se znalostí kanalizační sítě.

Přejít na navigaci