Přejít na obsah stránky

Od 1.7.2019 dochází k rozpadu jednotné regionální ceny pro vodné a stočné, tzn. končí plošná solidarita napříč regionem provozovaným společností AQUA SERVIS, a.s.

Nekončí však solidarita některých větších měst vůči malým, zpravidla spádovým obcím, vznikají však současně skupiny obcí uplatňujících společnou cenu – cenové unie. V případě dodávky pitné vody tak vzniklo 5 cenových unií (Rychnov a obce, Dobruška a obce, Kostelec a Tutleky, Císařská studánka a Dřížná, Doudleby a Záměl) a 5 samostatných cen pro vodné uplatňovaných v rámci svazku  obcí Tichá Orlice, Obecní voda, Křivina a obcí Bolehošť a Lípa nad Orlicí.  Kromě spádovosti měla na vznik cenových unií nemalý vliv propojenost jednotlivých vodovodů a ochota k vzájemné osobní spolupráce. U vody odpadní je situace odlišná, neboť systémy nejsou propojeny a každý vlastník kanalizace a čistírny odpadních vod bude mít svoji cenu, vznikne tedy 8 cen pro stočné. Cena vody bude v konkrétním území odrážet reálné náklady spojené s její výrobou, dodávkou, odvedením a čištěním.

 Na většině území odběratelé rozpad regionální ceny nepocítí a cena vody minimálně pro celý rok 2019 zůstane stejná. V prvním pololetí roku 2019 ještě docházelo u ekonomicky neefektivních systémů k jejímu dotování ze strany systémů ekonomicky silnějších. Pro druhé pololetí někteří vlastníci vodovodů a kanalizací „podrželi“ cenu vody na stejné úrovni.  Provoz vodárenské infrastruktury bude i nadále zajišťovat v celém regionu stávající provozovatel AQUA SERVIS, a.s.Pro roky následující by však vodovodní či kanalizační systém měl generovat dostatek finančních prostředků pro jeho udržení v řádném stavu pro budoucí generace, tzn. vlastníci budou muset klást důraz na nákladově efektivní provoz a cenu vodného a stočného vnímat  jako zdroj finančních prostředků pro provádění oprav a rekonstrukcí vodohospodářského majetku“, dodala Iveta Doležalová, generální ředitelka společnosti AQUA SERVIS, a.s.

 

Přejít na navigaci