Přejít na obsah stránky

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby, nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a to tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., nezná členění přípojek na veřejnou část a domovní část. Vlastnictví přípojky zřízené před 1.1.2002 připisuje tomu, komu slouží, to je vlastníku stavby připojené na kanalizaci. Aby nedošlo k poškození zájmů osob, které financovaly zřízení přípojky a nejsou vlastníkem připojené stavby, umožňuje jim zákon prokázat dokladem, že přípojku nebo její část vybudovaly a zaplatily, koupily, ale i přípojku nebo její část někomu předaly do vlastnictví. Důkazní břemeno leží na tom, kdo zpochybňuje vlastnictví vlastníka pozemku. Platí tedy zákonný předpoklad, že vlastníkem přípojky je vlastník stavby připojené na kanalizaci.

Postup při ZŘÍZENÍ kanalizační přípojky

1)   Zažádejte si o vyjádření přes Vyjadřovací portál na webu společnosti AQUA SERVIS, a.s. 

Na webových stránkách společnosti AQUA SERVIS, a.s. kliknete na odkaz Vyjadřovací portál (zde), který Vás provede zadáním žádosti o vyjádření. Zde uvedete své kontaktní údaje, důvod žádosti a vyberete zájmovou lokalitu včetně zadání čísla parcely. Do vyjadřovacího portálu přiložíte i část projektové dokumentace v elektronické podobě, pokud ji máte. Potřebujeme minimálně situaci se zákresem přípojek a technickou zprávu.

V případě přípojek vydáváme vyjádření k:

 • záměru – stačí vyznačit zájmové území do mapy a my stanovíme vstupní podmínky
 • projektové dokumentaci, která musí být zpracovaná v souladu s  „Technickými požadavky na kanalizační přípojky“, které naleznete ZDE

2)   Do 30 dnů ode dne podání žádosti obdržíte vyjádření obsahující podmínky pro zřízení přípojky.

3)   Požádat o „povolení“ stavby:

 • vydání územního souhlasu příslušným stavebním úřadem – podmínky pro vydání územního souhlasu (§ 96 stavebního zákona) naleznete ZDE. Územní souhlas bude vydán za předpokladu předložení souhlasných stanovisek stavbou dotčených osob (majitelé pozemků, správci sítí - např. ČEZ, RWE, Telefonica O2, UPC, NEJ TV, COMA, České dráhy a pod.) nebo
 • vydání územního rozhodnutí - v případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska.

4)  Přihlásit nové odběrné místo odvádění odpadních vod - vyplnit „Přihlášku k odběru vody a odvádění odpadních vod“, kterou naleznete ZDE a doručit ji elektronicky (emailem) na adresu: zc@aquark.cz nebo písemně či osobně do Zákaznického centra AQUA SERVIS, a.s. v ulici Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

5)   Uzavřít písemnou Smlouvu o odvádění odpadních vod

 • dostavit se osobně do Zákaznického centra AQUA SERVIS, a.s. v ulici Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou nebo
 • návrh Vám bude odeslán poštou a Vy jej podepsaný odešlete na adresu Zákaznického centra AQUA SERVIS, a.s..

6)   Využijte možnost platit vodné a stočné pomocí pravidelných zálohových plateb 

6)   Provést vlastní realizaci přípojky - kontaktovat příslušné provozní středisko a projednat s ním termín fyzického napojení na kanalizaci:

 • přípojku může realizovat jakákoliv Vámi objednaná odborná firma
 • musí být dodržena schválená projektová dokumentace (materiál, hloubka uložení apod.) a technické podmínky AQUA SERVIS, a.s.
 • musí být dodrženy podmínky územního souhlasu
 • vlastní napojení na kanalizační stoku může provádět pouze provozovatel, a to společnost AQUA SERVIS, a.s. (před prováděním vlastního napojení přípojky na kanalizační stoku musí být potrubí dostatečně obnaženo pro provedení napojení).

 Postup při ZRUŠENÍ kanalizační přípojky

 1. Pokud se vlastník přípojky rozhodne, že přípojku nepotřebuje a nebude potřebovat (např. demolice objektu), písemně požádá AQUA SERVIS, a.s. o zrušení přípojky.
 2.  Vzhledem k tomu, že vlastníkem přípojky je vlastník připojené stavby na kanalizaci, zrušení přípojky se provádí na základě objednávky a na jeho náklady.
 3. Jako u realizace přípojky, zrušení přípojky je jednak vysoce odbornou prací, ale také zásahem do kanalizace pro veřejnou potřebu, který provozujeme, a proto je mohou provádět pouze pracovníci naší společnosti.
 4. Pracovníci naší společnosti provedou zaslepení přípojky v prostoru kanalizační stoky.
 5. Vlastník připojené nemovitosti ukončí Smlouvu o odvádění odpadních vod - nejvhodnější je dostavit se do Zákaznického centra společnosti AQUA SERVIS, a.s. a sepsat Dohodu o ukončení smluvního vztahu.

Přejít na navigaci