Přejít na obsah stránky

UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU 

 • Umístění vodoměru (vodoměrné sestavy) musí umožňovat snadný přístup pro odečet, montáž, údržbu, výměnu a demontáž.
 • Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.
 • Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.
 • V objektu musí být vodoměr umístěn v suterénu, technické místnosti, chodbě či zádveří, ihned za prvním průnikem čelní zdi při splnění následujících podmínek:

a)    suché a větrané místo

b)    potrubí po vodoměr nesmí být zakryté

c)    max. do 2,0 m od obvodového zdiva

d)    nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou

e)    nejméně 0,20 m od bočního zdiva

f)     v mělké šachtě v budově o min. rozměrech: hloubka 0,3 m, délka 1,0 m, šířka 0,5 m (platí pro potrubí přípojky do PE 40 – vnější průměr včetně)

g)    ve skříňce ve zdi v budově o min. rozměrech: hloubka 0,3 m, délka 1,0 m, výška 0,5 m (platí pro potrubí přípojky do PE 40 – vnější průměr včetně)

 • Vodoměrné šachty podzemní mohou být navrhovány betonové, zděné a plastové. Vodoměrná šachta musí být chráněna proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, odvětratelná, přístupná a provedena tak, aby armatury v ní umístěné byly dostatečně chráněny před mrazem. Dále musí být vybavena stupadly nebo žebříkem. Dále je možné používat vodoměrné šachty bezedné zateplené o min. vnitřním průměru 500 mm (tyto šachty lze použít pouze do průměru vodovodní přípojky PE 40). 
 • Pro potrubí PE 25 – 32 (vnější průměr) včetně a vodoměr Qn 2,5 musí mít vodoměrná šachta min. vnitřní půdorysné rozměry 1200 mm x 900 mm nebo kruh o min. průměru 1200 mm. Výška šachty min. 1500 mm. Dále může být použita bezedná zateplená šachta o min. vnitřním průměru 500 mm.
 • Pro potrubí PE 40 - 50 (vnější průměr) včetně a vodoměr Qn 2,5 nebo Qn 6 musí mít vodoměrná šachta min. vnitřní půdorysné rozměry 1200 mm x 900 m, nebo kruh o min. průměru 1200 mm. Výška šachty min. 1500 mm. Dále může být použita bezedná zateplená šachta o min. vnitřním průměru 500 mm (tuto šachtu lze použít pouze do průměru vodovodní přípojky PE 40).
 • Pro potrubí PE 63 (vnější průměr) a vodoměr Qn 6 nebo 10 musí mít vodoměrná šachta min. vnitřní půdorysné rozměry 1500 mm x 1000 mm nebo kruh o min. průměru 1500 mm. Výška šachty min. 1600 mm.
 • Rozměry vodoměrné šachty pro vodovodní přípojku od DN 80 se stanoví na základě vodoměrné sestavy a nutného vystrojení šachty.
 • Poklop vodoměrné šachty musí být lehký do 15 kg čtvercový o min. rozměrech 600 mm x 600 mm nebo kruhový o min. průměru 600 mm.
 • V každém případě musí být vodoměr zabezpečen proti mrazu.
 • Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu. Zřizuje ji na připojované nemovitosti její vlastník. 
 • Vzorová skladba vodoměrné sestavy u přípojky do DN 50:

a)    ventil nebo šoupátko bez odvodnění před vodoměrem

b)    redukce a šroubení vodoměru

c)    vodoměr

d)    redukce a šroubení vodoměru

e)    zpětná klapka

f)     ventil nebo šoupátko s odvodněním za vodoměrem

Přejít na navigaci