Přejít na obsah stránky

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, nebo vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby.

 • Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Vlastnictví přípojky zřízené před 1. 1. 2002 připisuje tomu, komu slouží, to je vlastníku stavby připojené na vodovod. Aby nedošlo k poškození zájmů osob, které financovaly zřízení přípojky a nejsou vlastníkem připojené stavby, umožňuje jim zákon prokázat dokladem, že přípojku nebo její část vybudovaly a zaplatily, koupily, ale i přípojku nebo její část někomu předaly do vlastnictví. Důkazní břemeno leží na tom, kdo zpochybňuje vlastnictví vlastníka pozemku. Platí tedy zákonný předpoklad, že vlastníkem přípojky je vlastník stavby připojené na vodovodní řad.
 • Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak.
 • Vlastník přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
 • Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., nezná členění přípojek na veřejnou část a domovní část.

Postup při ZŘÍZENÍ vodovodní přípojky

1)   Zažádejte si o vyjádření přes Vyjadřovací portál na webu společnosti AQUA SERVIS, a.s. 

Na webových stránkách společnosti AQUA SERVIS, a.s. kliknete na odkaz Vyjadřovací portál (zde), který Vás provede zadáním žádosti o vyjádření. Zde uvedete své kontaktní údaje, důvod žádosti a vyberete zájmovou lokalitu včetně zadání čísla parcely. Do vyjadřovacího portálu přiložíte i část projektové dokumentace v elektronické podobě, pokud ji máte. Potřebujeme minimálně situaci se zákresem přípojek a technickou zprávu.

V případě přípojek vydáváme vyjádření k:

 • záměru – stačí vyznačit zájmové území do mapy a my stanovíme vstupní podmínky
 • projektové dokumentaci, která musí být zpracována v souladu se „Základními technickými podmínkami pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek“, které naleznete ZDE.

2)   Do 30 dnů ode dne podání žádosti obdržíte vyjádření obsahující podmínky pro zřízení přípojky.

3)   Požádat o „povolení“ stavby:

 • vydání územního souhlasu příslušným stavebním úřadem – podmínky pro vydání územního souhlasu (§ 96 stavebního zákona) naleznete ZDE. Územní souhlas bude vydán za předpokladu předložení souhlasných stanovisek stavbou dotčených osob (majitelé pozemků, správci sítí - např. ČEZ, RWE, Telefonica O2, UPC, NEJ TV, COMA, České dráhy a pod.) nebo
 • vydání územního rozhodnutí - v případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska.

4)  Přihlásit nové odběrné místo odvádění odpadních vod - vyplnit „Přihlášku k odběru vody a k odvádění odpadních vod“, kterou naleznete ZDE a doručit ji elektronicky (emailem) na adresu: zc@aquark.cz nebo písemně či osobně do Zákaznického centra AQUA SERVIS, a.s. v ulici Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

5)   Uzavřít písemnou Smlouvu o dodávce vody

 • dostavit se osobně do Zákaznického centra AQUA SERVIS, a.s. v ulici Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou nebo
 • návrh Vám bude odeslán poštou a Vy jej podepsaný odešlete na adresu Zákaznického centra AQUA SERVIS, a.s..

6)   Využijte možnost platit vodné a stočné pomocí pravidelných zálohových plateb

7)   Provést vlastní realizaci přípojky - kontaktovat příslušné provozní středisko a projednat s ním termín fyzického napojení na vodovod:

 • přípojku může realizovat jakákoliv Vámi objednaná odborná firma
 • musí být dodržena schválená projektová dokumentace (materiál, hloubka uložení apod.) a technické podmínky AQUA SERVIS, a.s.
 • musí být dodrženy podmínky územního souhlasu
 • vlastní napojení na vodovodní řad může provádět pouze provozovatel, a to společnost AQUA SERVIS, a.s. (před prováděním vlastního napojení přípojky na vodovodní řad či kanalizační stoku musí být potrubí dostatečně obnaženo pro provedení napojení).

 Postup při ZRUŠENÍ vodovodní přípojky

 1. Pokud se vlastník vodovodní přípojky rozhodne, že přípojku nepotřebuje a nebude potřebovat (např. demolice objektu), písemně požádá AQUA SERVIS, a.s. o zrušení přípojky.
 2. Vzhledem k tomu, že vlastníkem přípojky je vlastník připojené stavby na vodovod, zrušení přípojky se provádí na základě objednávky a na jeho náklady.
 3. Jako u realizace přípojky, zrušení přípojky je jednak vysoce odbornou prací, ale také zásahem do vodovodu pro veřejnou potřebu, který provozujeme, a proto je mohou provádět pouze pracovníci naší společnosti.
 4. Pracovníci naší společnosti provedou přerušení dodávky vody pro odběrné místo, které má být zrušeno, demontáž vodoměru a zaslepení přípojky v místě, kde byla připojena na hlavní řad.
 5. Vlastník připojené nemovitosti ukončí smlouvu o dodávce vody - nejvhodnější je dostavit se do Zákaznického centra společnosti AQUA SERVIS, a.s. a sepsat dohodu o ukončení smluvního vztahu tj. „Dohodu o ukončení smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“, kterou naleznete ZDE.

Přejít na navigaci