Přejít na obsah stránky

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou samostatnou stavbou, tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru nebo vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku, popř. stavby, jejichž vlastník je až na výjimky také vlastníkem této přípojky. Podmínky pro její zřízení a následný provoz a údržbu se řídí příslušnými ustanovením „ zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích."

Jak zřídit vodovodní a kanalizační přípojku

Na stavby vodovodních a kanalizačních přípojek vydává na žádost stavebníka stavební úřad „Územní souhlas“ (stavební zákon § 103, odst. 1, písm. e), bod 10), za podmínky, že stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlasná stanoviska osob dotčených stavbou (účastníků řízení – majitelů dotčených pozemků, správců dotčených inženýrských sítí aj.). V případě, že stavebník nedoloží potřebná souhlasná stanoviska, následuje územní řízení a vydává se „Územní rozhodnutí“.

Jak postupovat

Zažádejte si o vyjádření přes Vyjadřovací portál na webu společnosti AQUA SERVIS, a.s. 

Na webových stránkách společnosti AQUA SERVIS, a.s. kliknete na odkaz Vyjadřovací portál (zde), který Vás provede zadáním žádosti o vyjádření. Zde uvedete své kontaktní údaje, důvod žádosti a vyberete zájmovou lokalitu včetně zadání čísla parcely. Do vyjadřovacího portálu přiložíte i část projektové dokumentace v elektronické podobě, pokud ji máte. Potřebujeme minimálně situaci se zákresem přípojek a technickou zprávu.

Preferujete-li osobní jednání, můžete žádost podat u referentky vyjadřování v našem Zákaznickém centru na adrese Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094. Pokud máte vypracovanou projektovou dokumentaci na novostavbu nebo na rekonstrukci stávající stavby, měla by již obsahovat projektantem navrženou vodovodní a kanalizační přípojku. Tuto dokumentaci také potřebujeme jako podklad pro vydání stanoviska. Naši pracovníci ověří technické možnosti napojení (vhodné napojovací místo, vyhovující tlakové poměry aj.) a vydáme Vám vyjádření, ve kterém budou vypsány podmínky pro napojení na vodovod a kanalizaci.

Doba pro vyřízení vyjádření je 30 dnů od doručení.

Pakliže již máte povolení od stavebního úřadu na provedení přípojky, třeba jako součást stavebního povolení na novostavbu a máte-li naše souhlasné stanovisko, pak už stačí jen kontaktovat naše provozní středisko vodovodů a kanalizací (kontakty budou uvedeny v našem vyjádření) a dohodnout vlastní termín realizace.

Jestliže stavební povolení nemáte, je potřeba zažádat na příslušném stavebním úřadu o udělení územního souhlasu. Náležitosti územního souhlasu jsou popsány v § 96 Stavebního zákona (Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu). Stavebnímu úřadu nestačí doložit prosté vyjádření o existenci podzemního vedení ostatních správců sítí, je potřeba doložit souhlas s provedením vodovodní (kanalizační) přípojky od těch správců sítí, s jejichž sítěmi se plánovaná přípojka dotkne jejich ochranného pásma. V našem regionu se můžete potkat s podzemními sítěmi společností např. ČEZ, RWE, Telefonica O2, UPC, NEJ TV, COMA, České dráhy…). K žádosti o územní souhlas musíte doložit mimo jiné i jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

Kontaktujte příslušné provozní středisko

Po obdržení vyjádření kontaktujte provozní středisko, které bude Vaší přípojku provádět. Kontakt na středisko najdete ve vyjádření. S vedoucím střediska vyplníte „Přihlášku k odběru vody“ a „žádost o osazení vodoměru“. V přihlášce budou uvedeny důležité podklady pro uzavření smlouvy na dodávku vody, například informace, kde bude osazen vodoměr či jaké jsou tlakové poměry v místě osazení. S provozním střediskem si také domluvíte termín realizace napojení Vašeho pozemku či stavby na vodovodní či kanalizační síť.

Kontaktujte Zákaznické centrum oddělení smluv

Před vlastním napojením vodovodní a kanalizační přípojky (příp. osazením vodoměru) je nutné se s vyplněnou „Přihláškou k odběru vody“ dostavit do našeho Zákaznického centra - oddělení smluv. Zde s Vámi bude sjednána obchodní smlouva. Tato smlouva se uzavírá s vlastníky pozemků či staveb připojovaných na vodovodní a kanalizační síť. Doporučujeme zároveň vyplnit i formulář Přistoupení k zálohám, abyste mohli pohodlně platit za vodné, resp. stočné pravidelné měsíční splátky a nečekat tak až na provedení odečtu vodoměru a následnou fakturaci. Počty odečtů a následných fakturací se postupně sníží ze 4x za rok až na 1x za rok.

Přejít na navigaci